Regulamin świadczenia usług

Biuro rzecznika Praw Pacjenta
Dane teleadresowe:
ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa
nr tel.: 22 5328250

Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta:
nr tel.: 800 190 590

Książka skarg i wniosków dostępna jest na recepcji.

 

Regulamin ma na celu określenie zasad działania i współpracy między personelem a pacjentami w Zakładzie Medycznym MKK MEDICA Chirurgia i Estetyka . Regulamin jest opublikowany na stronie internetowej https://mkkmedica.pl/ oraz dostępny jest w MKK Medica Chirurgia i Estetyka na recepcji.

Właściciel

Podmiot medyczny MKK MEDICA Małgorzata Krynicka-Kozak z siedzibą przy ulicy Aroniowa 15A, 03-289 Warszawa prowadzi działalność leczniczą od dnia 06-05-2019 r. w Zakładzie Leczniczym MKK MEDICA Chirurgia i Estetyka przy ul. Złotopolska 5 lok. U1, 03-567 Warszawa

Obowiązujące Źródła prawa dotyczące prowadzenia działalności leczniczej:

 1. Kodeks cywilny;
 2. Ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2015, poz. 618 z późn. zm.);
 3. Ustawę z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (Dz.U. 2011, nr 277 poz. 1634 ze zm.);
 4. Ustawę z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn. Dz.U. 2012, poz. 159 z późn. zm.);
 5. Ustawę z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. 2015, poz. 636 z późn. zm.);
 6. Ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2015, poz. 618 z późn. zm.);
 7. Ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000);
 8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. 2014, poz. 177 z późn. zm.);
 9. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO);
 10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. nr 100, poz. 1024).

Struktura organizacyjna

Podmiot Medyczny:
MKK MEDICA Małgorzata Krynicka-Kozak
Ul. Aroniowa 15 A, 03-289 Warszawa
NIP 1180057113, REGON 010661662
Numer Księgi Rejestrowej Podmiotu Leczniczego: 000000207970
W ramach podmiotu leczniczego MKK MEDICA Małgorzata Krynicka-Kozak
działa Zakład Leczniczy :
MKK MEDICA Chirurgia i Estetyka
Ul. Złotopolska 5 lok.U1, 03-289 WarszawaKierownikiem Zakładu leczniczego MKK MEDICA Chirurgia i Estetyka i jednocześnie inspektorem danych osobowych jest Wojciech Kozak
Tel. 732933182, adres e-mail : w.kozak@mkkmedica.pl

Zakres świadczonych usług

 1. Zakład leczniczy MKK MEDICA Chirurgia i Estetyka świadczy usługi z zakresu: chirurgii , medycyny estetycznej i kosmetyki.
 2. Informacje dotyczące zabiegów i cen są udostępniane na stronie internetowej pod adresem https://www.mkkmedica.pl
 3. Warunkiem skorzystania z usług MKK MEDICA Chirurgia i Estetyka jest zapoznanie się z przedstawionym regulaminem oraz jego akceptacja.

Zasady umawiania wizyty

 1. Pacjenci Zakładu leczniczego MKK MEDICA Chirurgia i Estetyka obsługiwani są tylko w
  zarezerwowanych wcześniej terminach wizyt. W wyjątkowych wypadkach pacjent może zostać przyjęty bez rezerwacji terminu wizyty tylko za zgodą lekarz. O możliwości zmiany i rozszerzeniu wcześniej ustalonej usługi decyduje lekarz. MKK MEDICA Chirurgia i Estetyka ma prawo do nie wyrażenia zgody na zmianę lub rozszerzeniu ustalonej wcześniej usługi.
 2. Pacjent może dokonywać rezerwacji telefonicznie lub po przez komunikatory elektroniczne takie jak sms, poczta elektroniczna , Messenger oraz osobiście w MKK MEDICA Chirurgia i Estetyka. Zdecydowanie preferowane są rozmowy telefoniczne.
 3. Przy dokonywaniu rezerwacji wizyty Pacjent proszony jest o podanie niektórych danych osobowych (imienia i nazwiska oraz numeru telefonu), które służą wyłącznie w celu ewentualnego kontaktu i potwierdzenia lub odwołania wizyty.
 4. Przed wizytą do Pacjenta wykonywany jest telefon lub wysyłany SMS z przypomnieniem o dniu i godzinie wizyty oraz prośbą o potwierdzenie przybycia.
 5. Pacjent może odwołać wizytę bądź zmienić jej termin po ustaleniu z Recepcją dostępnych wolnych terminów.
 6. Na skutek trudnego do przewidzenia przedłużania się niektórych zabiegów rozpoczęcie umówionej wizyt może ulec opóźnieniu. Pacjent w miarę możliwości jest informowany o zaistniałej sytuacji przez Personel MKK MEDICA Chirurgia i Estetyka. Prosimy o zrozumienie i wzięcie pod uwagę możliwości opóźnień. Personelowi MKK MEDICA zależy, aby do takich sytuacji dochodziło jak najrzadziej.
 7. Wykupione pakiety zabiegów i Karty podarunkowe mogą być przekazane innym osobą.

Przebieg wizyty

 1. Każda osoba zgłaszająca się do MKK MEDICA Chirurgia i Estetyka powinna zapoznać się z Regulaminem Świadczenia Usług oraz z Polityką Prywatności.
 2. Pacjent ma możliwość zapoznania się z cenami za zabieg na stronie MKK MEDICA Chirurgia i Estetyka , podczas rozmowy telefonicznej lub po przez komunikatory elektroniczne takie jak sms, poczta elektroniczna, Messenger oraz osobiście w MKK MEDICA Chirurgia i Estetyka. Zdecydowanie preferowane są rozmowy telefoniczne.
 3. MKK MEDICA Chirurgia i Estetyka nie ponosi odpowiedzialności za odmowę Pacjentowi wykonania wybranej usługi w przypadku stwierdzenia przeciwwskazań do wykonania zabiegu.
 4. Zakład leczniczy MKK MEDICA Chirurgia i Estetyka nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy wykonanie zabiegu nie jest możliwe z powodu awarii sprzętu niezbędnego do jego wykonania; w takim przypadku Strony uzgadniają nowy, dogodny termin zabiegu.

Zasady udzielania świadczeń zdrowotnych małoletnim

 1. Pacjent do momentu ukończenia 18 roku życia korzysta ze świadczeń zdrowotnych jedynie w obecności przedstawiciela ustawowego.
 2. Pacjent może być przyjęty na planową wizytę w obecności opiekuna faktycznego, o ile przedstawiciel ustawowy wyrazi na to zgodę w formie pisemnej lub ustnej.
 3. Pacjent pomiędzy 16 a 18 rokiem życia może być przyjęty bez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego, o ile przedstawiciel ustawowy wyrazi na to pisemną zgodę.

Prawa Pacjenta

Pacjent ma prawo do:

 1. świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymogom aktualnej wiedzy medycznej,
 2. informacji o swoim stanie zdrowia,
 3. zachowania w tajemnicy, przez osoby udzielające świadczeń zdrowotnych, informacji z nim związanych, w szczególności z jego stanem zdrowia,
 4. wyrażenia lub odmówienia zgody na udzielanie mu świadczeń zdrowotnych,
 5. zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych,
 6. poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych,
 7. wglądu do dokumentacji medycznej dotyczącej stanu swojego zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych,
 8. zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii lub orzeczenia lekarza.

Obowiązki Pacjenta

Pacjent ma obowiązek:

 1. poinformować Personel Zakładu leczniczego MKK MEDICA Chirurgia i Estetyka o wszystkich przyjmowanych lekach, wszystkich schorzeniach oraz wcześniejszym leczeniu,
 2. zadbać o higienę wszystkich części ciała poddawanych zabiegowi,
 3. szanować prywatność i prawa innych osób oraz zachowywać się przyzwoicie,
 4. nie niszczyć sprzętu i wyposażenia Zakładu leczniczego MKK MEDICA Chirurgia i Estetyka,
 5. pilnować cennych przedmiotów zabranych ze sobą do Zakładu leczniczego MKK MEDICA Chirurgia i Estetyka; Zakład leczniczy MKK MEDICA Chirurgia i Estetyka nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w związku z utratą cennych przedmiotów,
 6. przestrzegać zakazu wnoszenia broni, materiałów wybuchowych i łatwopalnych,
 7. przestrzegać zakazu palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych i innych środków odurzających.

Dokumentacja medyczna i zasady jej udostępniania

Zakład leczniczy MKK MEDICA Chirurgia i Estetyka udostępnia dokumentację medyczną bezpłatnie:

 1. Pacjentowi, którego dokumentacja dotyczy, po okazaniu dowodu tożsamości (dowodem tożsamości są: dowód osobisty, prawo jazdy, paszport, legitymacja ZUS, karta stałego pobytu);
 2. Przedstawicielowi ustawowemu Pacjenta po okazaniu odpowiedniego dokumentu:
 • rodzicom, do chwili ukończenia przez dziecko 18 lat, po okazaniu dowodu osobistego,
 • opiekunom, do chwili ukończenia przez dziecko 18 lat, po okazaniu dowodu osobistego oraz oryginału upoważnienia podpisanego przez jednego z rodziców;
 • opiekunom ustanowionym przez sąd, po okazaniu stosownego orzeczenia (opieka nad małoletnim, opieka nad niepełnosprawnym lub ubezwłasnowolnionym, kurator etc.);
 • osobie bliskiej– upoważnionej przez Pacjenta i posiadającej oryginał pisemnego upoważnienia Pacjenta;
 • po śmierci Pacjenta prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba bliska – upoważniona przez Pacjenta za życia w pisemnym oświadczeniu, po przedłożeniu oryginału upoważnienia.

Upoważnienie powinno:

 • być sporządzone w formie pisemnej;
 • wskazywać imię, nazwisko oraz numer PESEL osoby upoważnionej;
 • być podpisane przez Pacjenta.

Formy udostępniania dokumentacji medycznej w Zakładzie leczniczym MKK MEDICA Chirurgia i Estetyka:

 • dokumentacja udostępniana jest do wglądu na miejscu,
 • dokumentacja udostępniana jest poprzez sporządzenie jej kopii,
 • dokumentacja udostępniana jest poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej w Zakładzie leczniczym MKK MEDICA Chirurgia i Estetyka:

 1. Wydanie dokumentacji medycznej następuje na wniosek, w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochronę danych osobowych.
  Wniosek powinien:
  – wskazywać imię, nazwisko i numer PESEL Wnioskodawcy,
  – być podpisany przez Wnioskodawcę.
 2. Do poświadczenia zgodności z oryginałem kopii dokumentacji medycznej upoważnione są osoby uprawnione do udostępniania dokumentacji medycznej wyznaczone przez Zakład leczniczy MKK MEDICA Chirurgia i Estetyka.
 3. W celu uzyskania kopii Pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona przez niego, składa pisemny „Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej”.
 4. W przypadku odbioru dokumentacji przez osobę upoważnioną, dodatkowo musi ona okazać podpisane przez Pacjenta upoważnienie do wydania dokumentacji medycznej.
 5. Wnioski mogą być składane w godzinach pracy zakładu leczniczego MKK MEDICA Chirurgia i Estetyka.
 6. Udostępnienie dokumentacji medycznej następuje najpóźniej w terminie do 14 dni roboczych, licząc od daty złożenia wniosku.
 7. Wydanie kopii dokumentacji medycznej musi być potwierdzone podpisem wydającego i odbierającego oraz datą wydania na złożonym wniosku.
 8. Pacjent ma prawo wyznaczenia osoby bliskiej, której mogą być udzielane informacje o jego stanie zdrowia, a także ma prawo określenia zakresu przekazywanych informacji. Ma również prawo zakazania udzielania informacji oraz zmiany wyznaczonej osoby bliskiej.

Płatności

 1. Ceny zawarte w cenniku oraz na stronie internetowej https://mkkmedica.pl mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 r., nr 16, poz. 93 ze zm.).
 2. Ceny zawarte w cenniku Zakładu leczniczego MKK MEDICA Chirurgia i Estetyka oraz na stronie internetowej https://mkkmedica.pl/ są podawane w polskich złotych i są cenami brutto.
 3. Ewentualne różnice pomiędzy cenami zawartymi w cenniku oraz na stronie internetowej https://mkkmedica.pl/ a cenami podanymi bezpośrednio przed wykonaniem usługi mogą wynikać w szczególności z indywidualnego doboru rodzaju i ilości produktów użytych do zabiegu.
 4. Zapłaty za świadczone usługi w Zakładzie leczniczym MKK MEDICA Chirurgia i Estetyka odbywa się po wykonaniu usługi gotówką lub kartą płatniczą. W wyjątkowych wypadkach dopuszczana jest płatność przelew oraz przedpłata.

Polityka jakości:

 1. Wszystkie urządzenia i produkty w Zakładzie leczniczym MKK MEDICA Chirurgia i Estetyka posiadają atesty i licencje.
 2. Wszystkie urządzenia są sprawdzane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producenta.
 3. Części wrażliwe urządzeń są dezynfekowane lub wymieniane przed każdym zabiegiem.
 4. Wszyscy pracownicy są regularnie szkoleni i posiadają najwyższe kwalifikacje do świadczenia usług.

Odmowa wykonania usługi:

 1. Zakład leczniczy MKK MEDICA Chirurgia i Estetyka zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi w przypadku, gdy:
  – Pacjent odmawia podania danych do rejestracji zabiegu;
  – Pacjent jest w stanie nietrzeźwym;
  – Występuje przeciwwskazanie do zabiegu;
  – Pacjent nie jest przygotowany do zabiegu i nie zachował zasad higieny.

Obowiązek niesienia pomocy w sytuacjach nagłych

 1. Zakład Leczniczy nie może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia i uzależnić jego udzielenie od uprzedniego uiszczenia opłaty.
 2. Lekarz jest zobowiązany do nieodpłatnego udzielenia pomocy w przypadku zagrożenia życia pacjenta.
 3. Jeżeli pacjent będący na wizycie wymaga transportu medycznego i hospitalizacji, to lekarz udzielający świadczenia jest zobowiązany wezwać zespół ratownictwa medycznego.

Zasady reklamacji:

 1. Podstawą reklamacji może być w szczególności wykonanie innej usługi niż usługa objęta umową, nieprawidłowe wykonanie usługi objętej umową lub wykonanie niewłaściwej liczby usług objętych umową (w przypadku serii usług).
 2. Reklamacja powinna zostać złożona w terminie 14 dni roboczych od dnia wykonania usługi.
 3. Reklamacja jest rozpatrywana w terminie 14 dni roboczych od daty wpłynięcia.
 4. Pacjent zgłaszający reklamację jest informowany o decyzji telefonicznie lub drogą mailową na podany w zgłoszeniu adres.
 5. Reklamacje dla skutecznego złożenia kierować należy na piśmie na adres:
  MKK MEDICA Małgorzata Krynicka-Kozak
  Ul. Aroniowa 15, 03-289 Warszaw
  ze wskazaniem:

  • danych identyfikujących składającego reklamację,
  • terminu wykonania usługi,
  • rodzaju usługi,
  • żądania Pacjenta.
 6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Pacjenta istnieje możliwość ponownego wykonania reklamowanej usługi lub zwrot (całości lub części) zapłaconej za usługę kwoty.

Karty podarunkowe:

 1. Pacjent proszony jest o zabranie ze sobą karty podarunkowej na umówioną wizytę.
 2. Karty podarunkowe nie mogą być wymienione na gotówkę.
 3. Karty podarunkowe są ważne bezterminowe chyba, że na karcie podarunkowej określona jest data ważności.

Postanowienia końcowe:

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy, w szczególności ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827 z późn. zm.).
 2. Uznanie poszczególnych postanowień Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 3. Każdy Pacjent ma prawo do wglądu do Regulaminu, cennika usług i certyfikatów uzyskanych przez Zakład leczniczy MKK MEDICA Chirurgia i Estetyka.
 4. Regulamin może ulec zmianie. O zmianach w Regulaminie każdy Pacjent zostanie poinformowany za pomocą strony internetowej.
 5. Treść Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony internetowej https://mkkmedica.pl.
 6. Ewentualne spory pomiędzy Zakładem leczniczym MKK MEDICA Chirurgia i Estetyka a Pacjentem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla Pacjenta.
 7. Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020.

Kształtujemy ponadczasowe piękno.